0
Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen
menu
0
Uw winkelwagen is leeg
Winkelmandje wijzigen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Stenekes Steenhandel is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verkopen van en advies
geven over sierbestrating, en het verkopen van losse goederen als zand, grind en split.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: ‘de natuurlijke persoon die
niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
(hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de
uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt
van de Diensten van Stenekes Steenhandel.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
verstaan: Stenekes Steenhandel en/of Klant.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Stenekes
Steenhandel en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment
van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer
middelen voor communicatie op afstand, waarbij Stenekes Steenhandel zich jegens Klant
verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een
prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Stenekes
Steenhandel en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in
artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Stenekes
Steenhandel en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder
andere inhoudende het verkopen van en advies geven over sierbestrating, en geleverde
Producten alsmede alle andere door Stenekes Steenhandel ten behoeve van Klant verrichte
werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Stenekes
Steenhandel en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder
andere inhoudende sierbestrating, en goederen als grind, zand en split die op de Website
worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Stenekes Steenhandel zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Stenekes
Steenhandel, te raadplegen via www.stenekes-steenhandel.nl.

Artikel 2 Identiteit van Stenekes Steenhandel

1. Stenekes Steenhandel is bij de KvK geregistreerd onder nummer 80575498 en draagt btwidentificatienummer NL003458942B96. Stenekes Steenhandel is gevestigd aan Hellingstrjitte
9 (9269 PV) te Feanwâlden.
2. Stenekes Steenhandel is per e-mail te bereiken via info@stenekes-steenhandel.nl of
middels de Website www.stenekes-steenhandel.nl en telefonisch op 0511-475418.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Stenekes Steenhandel
en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en
overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Stenekes Steenhandel overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Klant kan contact opnemen met Stenekes Steenhandel via de Website, e-mail of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Stenekes Steenhandel zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna
een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst
komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische)
opdrachtbevestiging van enige aard, hieronder mede begrepen mondelinge bevestiging,
door beide partijen.
4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand
middels het plaatsen van een bestelling.
5. Als Stenekes Steenhandel een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting
aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
verschrijvingen. Stenekes Steenhandel kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien
Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Stenekes Steenhandel
dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Stenekes Steenhandel deze
schriftelijk bevestigt.
7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft
schriftelijke aanvaarding door Stenekes Steenhandel.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Stenekes Steenhandel zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Stenekes Steenhandel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Stenekes Steenhandel de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze
derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Stenekes Steenhandel worden
doorbelast aan Klant.
4. De Overeenkomst kan alleen door Stenekes Steenhandel worden uitgevoerd indien Klant
volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Stenekes Steenhandel bij het sluiten
van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Stenekes Steenhandel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Stenekes Steenhandel worden verstrekt.
5. Klant draagt er zorg voor dat Stenekes Steenhandel zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient Klant Stenekes Steenhandel hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.
Stenekes Steenhandel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Stenekes
Steenhandel en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Stenekes Steenhandel op en is voor Klant geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Stenekes Steenhandel en
Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging
geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Stenekes Steenhandel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Stenekes Steenhandel goede grond heeft te
vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Stenekes Steenhandel Klant
door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een
redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming
binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Stenekes Steenhandel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Stenekes Steenhandel
gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van
een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op
afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien)
dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
3. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van
het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de
vervoerder is, op de dag waarop hij:
a. Het Product heeft ontvangen;
b. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere
Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van
het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
d. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering
van Producten gedurende een bepaalde periode.
4. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt
van het Herroepingsrecht, zal Stenekes Steenhandel het gehele door Klant betaalde bedrag
inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product
volledig terugstorten.
5. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan
bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet
door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden,
inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt
van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de
Overeenkomst heeft beantwoord.
6. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden
zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product
slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te
inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag
inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te
retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Stenekes Steenhandel
dit dan ook na te laten.
7. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg
is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde
handelswijze.
8. Klant kan het Product retour sturen binnen een termijn van 30 (zegge: dertig) dagen.
9. Indien de geretourneerde Producten voorraadhoudende producten betreft dienen deze
zonder schade, schoon en onaangebroken te worden geretourneerd bij Stenekes
Steenhandel, hierna ontvangt Klant 75 (zegge: vijfenzeventig) % van de aankoopkosten
retour. Stenekes Steenhandel bepaalt wat voorraadhoudende producten zijn.
10. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van
retournering komen voor rekening van Klant.
11. Stenekes Steenhandel is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant
een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de
bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook
vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Stenekes Steenhandel kenbaar te maken
de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
12. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische
wijze kenbaar maakt aan Stenekes Steenhandel om de Overeenkomst op afstand te
ontbinden, dan bevestigt Stenekes Steenhandel onverwijld op een duurzame
gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders
vermeld. Stenekes Steenhandel zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor
het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
3. Stenekes Steenhandel heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de
prijsopgave te herstellen.
4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving, contant of pinnen op locatie. Klant is bij betaling
voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de
koopprijs.
5. De factuur dient uiterlijk 1 (zegge: één) dag vóór de levering van Diensten door Klant te zijn
voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6. Voor bestellingen binnen Nederland en België stelt Stenekes Steenhandel dat de
verzendkosten per postcode varieert.
7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Stenekes Steenhandel mede te delen.
8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien Stenekes Steenhandel besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer
niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde
hoofdsom en de in artikel 9.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan
geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering

1. Op het moment dat de bestelling door Stenekes Steenhandel is ontvangen, stuurt Stenekes
Steenhandel de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar
het adres dat Klant aan Stenekes Steenhandel kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van
Stenekes Steenhandel is in beginsel 5 (zegge: vijf) werkdagen indien de producten voorradig
zijn.
2. Indien Stenekes Steenhandel de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn
kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Stenekes Steenhandel is
gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen,
mits Klant hiermee akkoord gaat.
3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant
door Stenekes Steenhandel of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven
afleveradres zijn bezorgd.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Feanwâlden.
5. Stenekes Steenhandel bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Stenekes
Steenhandel kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te
laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet
door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor
zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval
een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een
passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Stenekes
Steenhandel het recht om:
i. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
ii. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Stenekes Steenhandel hieraan
redelijkerwijs kan voldoen;
iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te
gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant
redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of
achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud
van het Product heeft gezorgd;
iv. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar
geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
v. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de
Overeenkomst.
8. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging
van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Stenekes Steenhandel niet gevergd kan
worden, dan wel indien Stenekes Steenhandel tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot
herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te
komen.
9. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel,
en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Stenekes Steenhandel gerechtigd om aan
Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen geleverd door Stenekes Steenhandel blijven in het eigendom van Stenekes
Steenhandel, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Stenekes Steenhandel door zaakvorming of
anderszins tenietgaat, behoudt Stenekes Steenhandel zich het recht een bezitloos pandrecht
op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Stenekes
Steenhandel verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste
verzoek van Stenekes Steenhandel te vestigen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en
informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Stenekes Steenhandel is
niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien
Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
3. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Stenekes Steenhandel
nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de
ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Stenekes Steenhandel enige
vergoeding verschuldigd jegens Klant.
4. Stenekes Steenhandel is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar
ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Stenekes Steenhandel,
verleent Klant de bevoegdheid aan Stenekes Steenhandel om, als een door Stenekes
Steenhandel ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die
aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
5. Stenekes Steenhandel is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten
tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
6. Stenekes Steenhandel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet
uitsluitend begrepen gevolgschade.
7. Stenekes Steenhandel is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
8. Stenekes Steenhandel is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 13.
9. Indien Stenekes Steenhandel aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk
zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is
vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Stenekes Steenhandel
met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Stenekes Steenhandel is beperkt tot het door de verzekeraar
gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel
indien Stenekes Steenhandel niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door
Klant betaalde bedrag.
11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stenekes Steenhandel.
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Stenekes Steenhandel, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Stenekes
Steenhandel zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Stenekes Steenhandel,
brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins
binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de
nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Stenekes Steenhandel overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met
daarop in mindering gebracht alle kosten die Stenekes Steenhandel heeft gemaakt met
betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

1. Stenekes Steenhandel biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen
materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Stenekes Steenhandel de fouten
naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken
dienen schriftelijk bij Stenekes Steenhandel te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of
van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of
waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd
of worden onderhouden.
4. De periode van garantie is 24 (zegge: vierentwintig) maanden vanaf het tijdstip van
aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien Stenekes Steenhandel herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel
genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Stenekes
Steenhandel.
6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een
zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in
de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht
nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na
ontvangst van de Producten schriftelijk aan Stenekes Steenhandel te worden gemeld, met
overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden
gemeld bij Stenekes Steenhandel overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel.
Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product
binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed
dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Stenekes Steenhandel kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. Stenekes Steenhandel behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op
grond van de Auteurswet.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Stenekes Steenhandel het
intellectuele eigendom op alle door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen,
verstrekte ideeën, concepten, logo’s en dergelijke vormgevingen. Dat hiervoor bij Klant
kosten in rekening zijn gebracht doet hier niet aan af.
3. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
Stenekes Steenhandel van gegevens. Klant zal Stenekes Steenhandel vrijwaren tegen elke
actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken,
installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@stenekessteenhandel.nl of telefonisch te melden via 0511-475418. De klacht wordt, indien
redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Stenekes
Steenhandel in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke
reactie ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie
via het Europees ODR Platform, te vinden op de website
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

1. Stenekes Steenhandel behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen
tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Stenekes Steenhandel zal Klant hiervan tijdig op de
hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van
toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de
dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen
tot gevolg hebben dat Stenekes Steenhandel Diensten of Producten kan leveren die
wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn
overeengekomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Stenekes Steenhandel en haar Klant is Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Stenekes Steenhandel en Consument mochten ontstaan, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar
woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Stenekes Steenhandel en de Zakelijke Klant mochten ontstaan,
worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden.